Čo je kalibrácia, overenie, justáž a ciachovanie?

Často sa nás pýtate, čo je to kalibrácia, overenie,  justáž, ciachovanie a aký je medzi nimi rozdiel. V tomto článku sme sa rozhodli tieto otázky zodpovedať.

Čo je to kalibrácia meradiel?

Kalibrácia meracích prístrojov je činnosť, ktorá za presne daných podmienok určuje vzťah medzi hodnotami meraného prístroja (pri kalibrácii váh je to váha, pri kalibrácii vlhkomer je to vlhkomer) a skutočnou hodnotou, ktorú reprezentuje etalón. Jednoducho povedané, priame porovnanie skúšaného meradla s presným meradlom (etalónom )

Výsledkom kalibrácie je kalibračný certifikát , ktorý popisuje odchýlku skúšaného meradla od presného meradla (etalónu ).
Pri kalibrácií sa môže vykonať aj justáž meradla.

Prečo potrebujem mať meradlá kalibrované ?
Podľa § 9  zákona o metrológií,  ak sa meranie nevykonáva určeným meradlom, musí sa vykonať kalibrovaným meradlom.

Aká je platnosť kalibrácie meradla?
Interval kalibrácie si určuje používateľ sám na základe frekvencie používania. Výpočet intervalu kalibrácie sa vykonáva pomocou vzorcu K = X* Y + U*V .

ako počítať kalibráciu

Výpočet intervalu kalibrácie

Čo je justáž meradla?
Justáž je nastavenie parametrov meradla s cieľom zabezpečiť čo najvyššiu presnosť meradla.

Čo je overenie meradiel?
Je skúška určeného meradla, ktorá potvrdzuje, že dané meradlo spĺňa  technické a metrologické požiadavky, ktoré vyžaduje príslušná vyhláška a norma. Potvrdením o overení je overovacia značka prípadne aj certifikát o overení.

Čo je to určené meradlo ?
Určené meradlá sú meradlá určené na povinnú metrologickú kontrolu. Zoznam a dĺžka platnosti  overenia týchto meradiel je uvedený v prílohách vyhlášky 210/2000 o meradlách a metrologickej kontrole. Napr. v prípade váh a drevených metrov je dĺžka platnosti overenia 2 roky.

Som povinný vo svojej prevádzke používať overené meradlo ?
Áno, ak účel použitia  je v súlade s § 8 zákona o metrológii,  t.j. meranie súvisí s platbami, ochranou zdravia, bezpečnosti, majetku, životného prostredia, alebo inou oblasťou kde môžu vzniknúť konfliktné záujmy. Taktiež  pri spotrebiteľsky balených výrobkoch alebo pri meraniach, ktoré ustanovuje osobitný predpis.

Čo je ciachovanie meradiel (váh, závaží, mier…) ?
Ciachovanie je starší výraz pre overenie. Výraz je odvodený zo slova ciacha, čo je vyrazená, vyrytá, alebo vypálená úradná značka do povrchu predmetov (mier, váh, závaží a ostatných meradiel) potvrdzujúca ich správnosť a použiteľnosť.

Slovo ciachovaný je stále veľmi používaný výraz pri meradlách. Ciachovanie váh alebo ciachovanie metrov sú v našom odbore veľmi populárne pojmy. Mimochodom, keď už hovoríme o tých metroch, tak v našom e-shope Vám ich ponúkame za akciovú cenu s certifikátom a evidenčnou kartou presne podľa všetkých legislatívnych požiadaviek.

Drevený meter-overený