Povinnosti používateľov určených meradiel

výročnej správy Slovenského metrologického inšpektorátu za rok 2016 vyplýva, že najčastejšie porušovanými ustanoveniami zákona o metrológii patria základné povinnosti pri používaní určených meradiel.

 Aké sú teda základné povinnosti používateľov určených meradiel ?

Zo zákona o metrológií  ( zákon 157 /2018 § 11  a § 16   ) vyplývajú  pre používateľa určeného meradla tieto povinnosti:

  1. Určené meradlá možno používať na daný účel, len ak majú platné metrologické overenie (ak sa pre dané meradlo vyžaduje)  
  2. Používať určené meradlá v prípadoch, v ktorých je ich používanie ustanovené  t.j :

a) pri meraniach súvisiacich s platbami  (t.j. : v obchodných vzťahoch, na určovanie ceny pri priamom predaji spotrebiteľovi alebo na účely výpočtu ceny, poplatkov, taríf, cla, daní, zvýhodnení, pokút, náhrad, odškodnenia, poistenia alebo podobných platieb )

b) pri ochrane zdravia, bezpečnosti, majetku a životného prostredia,

c) pri príprave spotrebiteľsky balených výrobkov,

d) v iných oblastiach verejného života, kde môžu vzniknúť konfliktné záujmy na výsledku merania alebo kde nesprávne výsledky merania môžu poškodiť záujmy fyzických osôb, právnických osôb alebo spoločnosti,

e) pri meraniach, ak tak ustanovuje osobitný predpis.

    3.  Udržiavať  určené meradlo v takom technickom stave, ktorý zabezpečí jeho správne používanie a jeho metrologické charakteristiky 

    4. Predkladať každé používané určené meradlo na metrologickú kontrolu ( metrologické overenie alebo  kalibrácia) 

Pozn. : Metrologické overenie je povinný používateľ meradla objednať najmenej 30 dní pred uplynutím platnosti overenia.(§ 27 bod 2 zákona 157/2018) . Overenie váh a dreveným metrov vykonáva Slovenská legálna metrológia  a  Slovenský metrologický ústav

  1. Viesť evidenciu všetkých používaných určených meradiel  aby bola umožnená jednoznačná identifikácia každého meradla s uvedením miesta jeho používania a dátumov jeho overenia, a uchovávať doklad o každej oprave určeného meradla
  2. Určovať výšku platby podľa údajov zistených z platne overeného určeného meradla, ak sa také meradlo na meranie vyžaduje.

      7. Je zakázané, poškodzovanie, pozmeňovanie alebo odstraňovanie platných overovacích                        značiek, zabezpečovacích značiek alebo značiek montážnika.