Ako často kalibrovať teplomery

Začnime jednoduchou otázkou: Prečo kalibrovať teplomery?

Najmä preto, aby bola zaručená presnosť merania. Avšak, táto povinnosť vyplýva aj zo zákona o metrológií 157/2018 Z.z.  § 17 a): ,,Orgán verejnej moci, podnikateľ alebo iná osoba je povinná používať povinne kalibrované meradlo, ak sa meranie uskutočňuje podľa osobitných predpisov a nevykonáva sa určeným meradlom.‘’  

Teplomery na základe vyhlášky 161/2019 o o meradlách a metrologickej kontrole nepatria do kategórie určených meradiel a meranie teploty sa uskutočňuje podľa osobitných predpisov (napr. Vyhláška 533/2007 Z. z , Vyhláška MZ SR č. 274/1998 Z. z.  a pod.) , preto sa podľa zákona o metrológií teplomery zaradzujú medzi povinne kalibrované meradlá.

Zo zákona o metrológií tiež vyplýva povinnosť udržiavať kalibrované meradlá v takom technickom stave, ktorý zabezpečí jeho správne používanie a jeho metrologické charakteristiky.

Taktiež je povinnosť predkladať ich na kalibráciu a viesť evidenciu každého používaného povinne kalibrovaného meradla s uvedením miesta jeho používania a dátumom jeho kalibrácie.

Za nedodržanie alebo porušenie týchto ustanovení hrozí sankcia od 200 do 10 000 eur. (§ 55 zákona)

Keďže zákon o metrológií interval kalibrácie presne nedefinuje, musí byť určený samotným užívateľom meradla. Tento interval musí byť uvedený v metrologickom poriadku, HACCP pláne, prípadne inom dokumente organizácie založenom na všeobecne uznávaných postupoch. Rovnako musia byť evidované aj dátumy kalibrácií a následných rekalibrácií pre jednotlivé meradlá.

Ako určiť kalibračný interval?

Určenie intervalu kalibrácie teplomerov je možné stanoviť na základe:

  1. Odporúčania výrobcu meradla – výrobcovia  majú najlepšie informácie o svojich  výrobkoch, preto prípadne odporúčania možno považovať za smerodajné.
  2. Odporúčania kalibračného laboratória – kalibračné laboratória majú dostatok informácií z predchádzajúcich kalibrácií podobných alebo rovnakých typov teplomerov, preto prípadne odporúčania  intervalu kalibrácie môžeme pokladať za relevantné.
  3. Stanovenie na základe výpočtu – veľmi dobrou pomôckou je postup na základe výpočtu z normy STN EN ISO 10012 . Základom je vzorec K=X.Y+U.V , pričom X je denné nasadenie, Y je opotrebenie, U je prostredie a V je citlivosť.Pomôcka pre určenie intervalu kalibrácie teplomerov
  4. Čísla sa dosadzujú podľa tabuľky:

Ako často kalibrovať teplomery? Tabuľka

K výsledku sa priradí interval rekalibrácie podľa tabuľky :

Ako často kalibrovať meracie prístroje? Tabuľka

Ako často kalibrovať meracie prístroje

Ako často treba kalibrovať a rekalibrovať meradlá? Vezmime si príklad.

Príklad pre stanovenie intervalu rekalibrácie chladničkového teplomera podľa požiadaviek HACCP :

Denné nasadenie – X ≤ 1  X = 1

Opotrebenie – minimálne Y = 1

Prostredie použitia – výroba  U= 2

Citlivosť- normálna V= 2

K = X*Y + U* V = 1×1 + 2×2 = 5  => Interval rekalibrácie bude 24 mesiacov.

Dostupné sú tiež ďalšie výpočty, napríklad v dokumentoch organizácií ILAC a ANSI.  Sú založené na štatistickej analýze, preto sú ich výpočty zväčša veľmi komplikované pre bežného používateľa.

Aj napriek stanovenému intervalu kalibrácie nesmieme zabudnúť na to, že kalibráciu je potrebné vykonať ihneď, ak nastane kritická udalosť, t.j ak bol teplomer  vystavený nárazu, napr. pádom, bol zasiahnutý prepätím v sieti, bol výrazne preťažený a pod.

Ak bol však výrazne poškodený a je zjavné, že zobrazované údaje sú veľmi vzdialené skutočným hodnotám, je potrebné zakúpiť nový teplomer.

Záver

Aj keď je kalibrácia teplomerov daná legislatívne, netreba zabudnúť na fakt, že náklady spojené s užívaním nekalibrovaných meradiel sú zväčša väčšie ako vynaložené náklady na ich kalibráciu a pravidelnú rekalibráciu.

Nezanedbateľným faktom je tiež možnosť sankcií od inšpekčných orgánov.