Čo všetko je potrebné pre otvorenie gastro prevádzky

Chceli by ste si otvoriť reštauráciu, kaviareň, pizzeriu či krčmu? Netušíte, čo všetko pri tom treba zariadiť? Aké povinnosti čakajú tých, ktorý sa pustia do tohto typu podnikania? Spísali sme tie najpodstatnejšie podmienky, ktorým sa pri otváraní gastro prevádzky treba určite venovať.

Veci nevyhnutné pre otvorenie gastro prevádzky

Na to, aby ste si mohli otvoriť reštauráciu či iný podnik s občerstvením, sa budete musieť zamerať na niekoľko povinností. Podmienky pre otvorenie kaviarne či krčmy sa pritom od seba príliš nelíšia. Zhrnuli sme pre vás tie najpodstatnejšie povinnosti, bez ktorých by to rozhodne nešlo. Čo je teda nevyhnutné pre otvorenie gastro prevádzky?

#1: Založte si firmu (s.r.o. alebo živnosť)

Bez založenia si živnosti alebo s.r.o. to veru nepôjde. Osobitnou podmienkou prevádzkovania gastronomickej živnosti je preukázanie odbornej spôsobilosti podnikateľa alebo jeho zodpovedného zástupcu. Čo to v praxi znamená? Na otvorenie baru či reštaurácie potrebujete mať napríklad doklad o ukončení príslušného učebného alebo študijného odboru, doklad o praxi a podobne.

#2: Nájdite vhodné priestory pre otvorenie prevádzky

V prípade, že priestor pre otvorenie prevádzky nespĺňa požiadavky podľa vyhlášky 533/2007 o podrobnostiach o požiadavkách na zariadenia spoločného stravovania, je nutné vykonať úpravu prevádzky, t.j vybudovať sklad, šatne pre zamestnancov a podobne.

#3: Získajte povolenie na uvedenie podnikateľských priestorov do prevádzky

Táto povinnosť vyplýva zo zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia. Povolenie sa v tomto prípade získava na regionálnom úrade verejného zdravotníctva.

#4: Oznámte vznik prevádzkarne príslušnému mestskému alebo obecnému úradu

Na základe zákonu 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní je potrebné oznámiť vznik prevádzkarne, a to v lehote 5 až 15 dní pred samotným vykonávaním podnikateľskej činnosti. Toto oznámenie musíte podať na príslušnom mestskom alebo obecnom úrade, prípadne ho viete podať už aj elektronicky cez portál slovensko.sk.

Podmienky pre prevádzkareň

#5: Vypracujte si prevádzkový poriadok

Ďalšou podmienkou, aby ste si mohli otvoriť gastro prevádzku, je mať vypracovaný prevádzkový poriadok. Hovorí o tom zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia. Samotný prevádzkový poriadok je aj súčasťou žiadosti o povolenie uvedenia podnikateľských priestorov do prevádzky (bod. 3).

#6: Nutnosťou je aj HACCP plán a sanitačný program

Mať vypracovaný HACCP plán a sanitačný program je potrebné na základe zákonu 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia, zákonu 152/1995 Z.z. o potravinách a vyhlášky 533/2007 o podrobnostiach o požiadavkách na zariadenia spoločného stravovania.

Tip: HACCP vzor na stiahnutie aj s usmernením nájdete priamo v našom článku o tom, čo je HACCP.

#7: Nezabudnite na sídlo podnikania a osobu zodpovednú za chod prevádzky

Ďalšou nutnosťou je mať svoju prevádzkareň označenú sídlom alebo miestom podnikania a takisto menom a priezviskom osoby zodpovednej za jej chod. Ak sú súčasťou prevádzky aj ubytovacie zariadenia, v tom prípade je povinné označiť aj kategóriu ubytovacieho zariadenia, a to podľa zákona č. 513/1991 Zb. obchodný zákonník.

#8: Vypracujte a sprístupnite reklamačný poriadok

Okrem samotného vypracovania a sprístupnenia reklamačného poriadku je tiež potrebné viesť evidenciu o reklamáciách. Hovorí o tom zákon č. 40/1964 Zb. občiansky zákonník a zákon č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa.

#9: Zabezpečte svojim pracovníkom zdravotný preukaz

Každý váš zamestnanec musí absolvovať lekársku prehliadku u svojho všeobecného lekára. Ten potvrdí ich zdravotnú spôsobilosť tým, že im vystaví zdravotný preukaz. Táto povinnosť je daná na základe vyhlášky ministerstva zdravotníctva č. 585/2008.

#10: Vypracujte si dokumentáciu o požiarnej ochrane podnikateľského priestoru

Podľa vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 121/2002 Z. z.o požiarnej prevencii je potrebné, aby mal každý podnikateľský priestor vypracovanú dokumentáciu o požiarnej ochrane.

#11: Zabezpečte BOZP školenie a školenie požiarnej ochrany všetkým zamestnancom

Zabezpečiť BOZP školenie a školenie požiarnej ochrany pre všetkých zamestnancov je podľa zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi povinné. Tieto zákonné školenia v oblasti ochrany a zdravia pri práci, ako aj požiarnej ochrany, musia mať absolvované všetci zamestnanci, a to aj pracovníci na dohodu a brigádnici od svojho prvého pracovného dňa.

Ako otvoriť kaviareň, reštauráciu či krčmu

#12: Zakúpte potrebné vybavenie

  • nakúpte vybavenie pre kuchyňu a jedáleň – toto vybavenie musí spĺňať podmienky podľa vyhlášky č. 533/2007 Z. z.
  • nakúpte metrologický overenú váhukalibrované teplomeryna váženie surovín pri príprave a výdaji pokrmov sa musí používať metrologicky overená váha. Meranie teploty v chladničkách, mrazničkách, v sklade a takisto meranie teploty podávaných pokrmov sa musí vykonávať kalibrovanými teplomery, a to na základe zákona o metrológií 157/2017 Z.z.
  • nakúpte registračnú pokladňu a požiadajte o pridelenie daňového kódu elektronickej registračnej pokladnice –  tiež je povinné sprístupniť vzorový pokladničný doklad na viditeľnom mieste (zákon  č. 289/2008 Z. z.o používani EPR)

#13: Svoju prevádzku vybavte hasiacimi prístrojmi

Vybaviť prevádzku hasiacimi prístrojmi a pravidelne zabezpečovať ich kontrolu je povinné na základe vyhlášky MV SR č. 719/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú vlastnosti, podmienky prevádzkovania a zabezpečenie pravidelnej kontroly prenosných hasiacich prístrojov a pojazdných hasiacich prístrojov.

#14: Absolvujte preventívnu protipožiarnu prehliadku

Podľa vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 121/2002 Z. z.o požiarnej prevencii je nutnosťou absolvovať preventívnu protipožiarnu prehliadku.

#15: Zabezpečte revíziu všetkých elektronických spotrebičov

Aby ste mali všetko na poriadku, je potrebné zabezpečiť revíziu všetkých elektronických spotrebičov na prevádzke. Hovorí o tom vyhláška 398/2013 §13a Z.z. a norma STN 33 1610:2002 – Revízie a kontroly elektrických spotrebičov počas ich používania.

Ešte jedna rada na záver

V prípade, ak bude vo vašom objekte povolené fajčenie, je nutné vykonať aj opatrenia vyplývajúce zo zákona na ochranu nefajčiarov (Zákon č. 377/2004 Z.z. o ochrane nefajčiarov).

Ak zariadíte, aby boli všetky vyššie spomenuté podmienky splnené, môžete s čistým štítom otvoriť svoju novú gastro prevádzku. Samozrejme je okolo otvárania ešte mnoho ďalších povinností, ale toto boli podmienky, bez ktorých sa určite nezaobídete. Prajeme teda úspešné otváranie.