1. Som povinný na svojej prevádzke používať overené meradlo?

Áno, ak účel použitia  je v súlade s § 8 zákona o metrológii,  t.j. meranie súvisí s platbami, ochranou zdravia, bezpečnosti, majetku, životného prostredia, alebo inou oblasťou kde môžu vzniknúť konfliktné záujmy. Taktiež  pri spotrebiteľsky balených výrobkoch alebo pri meraniach, ktoré ustanovuje osobitný predpis.

2. Aká je platnosť overenia novej váhy?

Čas platnosti overenia novej váhy je 2 roky. Podľa § 9 Vyhlášky 210/2000 Z.z.  sa počíta odo dňa uvedenia meradla do používania, ak bolo uvedené do používania v roku overenia, a od začiatku nasledujúceho roka, ak bolo uvedené do používania v roku nasledujúcom po roku overenia.

3. Prečo potrebujem mať meradlá kalibrované?

Podľa § 9  zákona o metrológii,  ak sa meranie nevykonáva určeným meradlom, musí sa vykonať kalibrovaným meradlom.

4. Aká je platnosť kalibrácie meradla?

Interval kalibrácie si určuje používateľ sám na základe frekvencie používania.

5. Aké sú požiadavky na teplomery používané v HACCP?

Keďže podľa §9 zákona o metrológii  teplomery  používane v systéme HACCP  nepatria do skupiny určených meradiel preto je tu povinnosť vykonávať kalibráciu. Kalibrované nemusia byť všetky teplomery na prevádzke, postačuje sada 3 až 4 teplomerov , a to na meranie teploty v chladničke, mrazničke, v sklade a prípadne vpichový teplomer na meranie teploty počas prípravy a pri vydaji stravy.