Všeobecné obchodné podmienky

Článok I. – Všeobecné ustanovenia

 1. Predávajúci – PRENX s.r.o., Nezábudková 5, 821 21 Bratislava, IČO  36 172 812
 2. Kupujúci – fyzická alebo právnická osoba, ktorá svojou objednávkou vstúpila do obchodného vzťahu s predávajúcim.
 3. Nákup tovaru prostredníctvom Internetového obchodu predávajúceho cez stránku www.najlacnejsiemeradla.sk, môže uskutočňovať každá fyzická a právnická osoba za predpokladu, že bude dodržiavať tieto obchodné podmienky.
 4. Tovar – produkty, ktoré sa nachádzajú v ponuke predávajúceho.
 5. Kupujúci potvrdzuje odoslaním objednávky tovaru, že sa s týmito obchodnými podmienkami oboznámil, a že s nimi súhlasí.

Článok II. – Objednávanie tovaru

 1. Kupujúci si môže objednať akýkoľvek tovar, ktorý je v ponuke predávajúceho. Tovar si môže kupujúci objednať nákupom prostredníctvom objednávky v Internetovom obchode, prípadne si môže tovar objednať aj e-mailom na adrese info@najlacnejsiemeradla.sk.
 2. Podmienkou platnosti objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie všetkých, registračným formulárom požadovaných údajov a náležitostí. Každá objednávka musí obsahovať: a) meno, priezvisko a poštovú adresu kupujúceho pre doručenie tovaru, b) telefónne číslo a e-mail kupujúceho, c) názov tovaru, počet objednaných kusov, d) spôsob úhrady a prevzatia tovaru.
 3. Po odoslaní objednávky dostane kupujúci od predávajúceho potvrdenie o doručení objednávky. Následne, po overení dostupnosti  a termínu dodania, dostane kupujúci záväzné potvrdenie objednávky s oznámením, že je pre neho tovar zarezervovaný, odoslaný alebo čaká na zaplatenie.
 4. Predávajúci je povinný dodať kupujúcemu na základe záväzného potvrdenia objednávky, tovar v dohodnutom množstve a kvalite a zabaliť ho spôsobom nevyhnutným na jeho uchovanie a ochranu počas prepravy.
 5. Predávajúci je povinný odovzdať kupujúcemu, najneskôr spolu s tovarom, všetky doklady potrebné na prevzatie a užívanie tovaru.
 6. Kupujúci je povinný prevziať ním objednaný tovar a zaplatiť predávajúcemu celú kúpnu cenu vrátane prepravných nákladov.
 7. Kupujúci má právo stornovať svoju objednávku bez poplatku 24 hodín po zaslaní záväznej akceptácie objednávky predávajúcim. Objednávku je možné stornovať iba e-mailom na adrese info@najlacnejsiemeradla.sk. Potvrdenie stornovania objednávky predávajúci oznámi kupujúcemu e-mailom alebo telefonicky. Kupujúci má právo stornovať objednávku aj v prípade, že predajca nesplní dohodnuté podmienky dodania tovaru.
 8. Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v prípade: a) ak kupujúci uviedol na objednávke nepravdivé alebo zavádzajúce údaje, b) ak tovar nebol dodaný, c) ak sa zmenila veľkoobchodná cena výrazným spôsobom. Predávajúci je o vyššie uvedených dôvodoch zrušenia objednávky povinný bezodkladne informovať kupujúceho a navrhnúť mu ďalší postup.
 9. Kupujúci má právo na vrátenie tovaru bez udanie dôvodu do 7 dní, ale to len v prípade že bol tovar nepoužitý a je zabalený v pôvodnom balení. Pri vrátení tovaru prípadnú cenu dopravy hradí kupujúci.

Článok III. – Dodacie podmienky a poplatky za doručenie

 1. Predávajúci dodá objednaný tovar kupujúcemu v čo možno najkratšom termíne, podľa dostupnosti tovaru na sklade a prevádzkových možností predávajúceho. Obvyklý termín vybavenia objednávky pre tovar skladom je do 2 pracovných dní od záväzného potvrdenia objednávky.
 2. Ak tovar nie je skladom, štandardná doba dodania sa pohybuje od 5 do 10 dní, o presnom termíne dodania bude kupujúci oboznámený  telefonicky alebo e-mailom.
 3. Predávajúci dodá objednaný tovar kuriérom na miesto odberu určené kupujúcim v objednávke. Objednávka sa považuje za vybavenú dňom prevzatia tovaru kupujúcim.
 4. Ak predávajúci, z dôvodu neprítomnosti kupujúceho na mieste určenom v objednávke, bude musieť dodávku tovaru opakovať, všetky náklady s tým vzniknuté hradí kupujúci.
 5. Za doručenie objednaného tovaru v hodnote 75 € s DPH (1800 Kč s DPH) a viac sa prepravné náklady neúčtujú.
 6. Za doručenie objednaného tovaru v hodnote 74,99 € s DPH (1799 Kč s DPH) a menej sa účtujú prepravné náklady v cene 4,80 € s DPH (140 Kč s DPH)
 7. Ceny dopravy uvedené v bode 6., sú platné v rámci Slovenska a Česka a nevzťahujú sa na tovar s hmotnosťou väčšou ako 30 kg, alebo na nadrozmerný tovar.
 8. Ak kupujúci neprevezme tovar do 7 dní od odoslania predávajúcim, predávajúci má právo zrušiť rezerváciu tovaru pre kupujúceho a označiť objednávku za neplatnú. Súčasne zaniká obchodný vzťah medzi kupujúcim a predávajúcim.

Článok IV. – Platobné podmienky

 1. Kupujúci je povinný zaplatiť predajcovi kúpnu cenu tovaru vrátane prípadných nákladov na doručenie tovaru formou dobierky (1 € s DPH) v mieste dodania tovaru, alebo bezhotovostným prevodom vopred.
 2. Predávajúci dodá tovar kupujúcemu za cenu, ktorá bola uvedená v internetovom obchode www.najlacnejsiemeradla.sk v čase objednania tovaru.
 3. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu kúpnej ceny v prípade zmeny právnych predpisov, zmeny kurzu Eura a zmeny cien od výrobcov alebo dodávateľov tovaru a dopravných služieb.
 4. V každej zásielke s objednaným tovarom bude priložený daňový doklad. Účtovaný bude objednaný tovar a prípadne poštovné. Balné sa neúčtuje.

Článok VI. – Reklamácie a servis

 1. Záručná doba na všetky predávané meradlá je 24 mesiacov odo dňa zakúpenia meradla , V prípade meradiel s dlhšou zárukou je záruka uvedená v záručnom liste. Záruka na adaptér, akumulátor a batérie je  6 mesiacov.
 2. Reklamovať sa môže len tovar zakúpený u predávajúceho.
 3. Pre uplatnenie reklamácie tovaru je kupujúci povinný spolu s chybným tovarom zaslať predávajúcemu aj podpísanú žiadosť o reklamáciu, v ktorej uvedie popis závady. Formulár pre žiadosť o reklamáciu si môžete stiahnuť tu vo formáte REKLAMACIA.PDF alebo REKLAMACIA.DOC. Pre uznanie reklamácie je potrebné zaslať aj kópiu daňového dokladu.
 4. Tovar na reklamáciu posielajte na adresu : PRENX s.r.o., Južná trieda 119, 040 01 Košice. Po dohode môžeme tovar na reklamáciu nechať vyzdvihnúť kuriérskou spoločnosťou. V prípade neuznania reklamácie náklady za vyzdvihnutie a doručenie tovaru hradí v plnej výške kupujúci.
 5. Záručná doba na tovar zaniká v prípadoch, že k chybe došlo nesprávnym zaobchádzaním s výrobkom, poškodením pri doprave, mechanickým poškodením, prevádzkou v nevhodných podmienkach, neoprávneným zásahom do výrobku alebo poškodením živelnou pohromou. V prípade neuznania reklamácie, môže byť tovar pozdržaný až do doby úhrady nákladov za servis, prípadne dopravných nákladov.
 6. Náklady súvisiace s prípadným úradným overením (ciachovaním) meradla uhradí kupujúci.

Článok VII. – Odstúpenie od zmluvy a vrátenie tovaru

 1. Kupujúci je oprávnený aj bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru. Kupujúci má právo v rámci tejto lehoty tovar rozbaliť a odskúšať obdobným spôsobom ako je obvyklé pri nákupe v kamennom obchode.
 2. Kupujúci zašle tovar na adresu spoločnosti Prenx s.r.o., Južná trieda 119, 040 01 Košice spolu s vyplneným formulárom na odstúpenie od zmluvy, ktorý si môžete stiahnuť tu: ODSTUPENIE.PDF alebo ODSTUPENIE.DOC
 3. V prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy a doručí predávajúcemu tovar, ktorý je používaný, poškodený alebo neúplný, zaväzuje sa kupujúci uhradiť predávajúcemu hodnotu, o ktorú sa znížila hodnota tovaru v skutočnej výške, náklady, ktoré vznikli predávajúcemu v súvislosti s opravou tovaru a jeho uvedením do pôvodného stavu kalkulované podľa cenníka pre pozáručný servis tovaru.
 4. Predávajúci sa zaväzuje vrátiť kupujúcemu cenu zaplatenú za príslušný tovar v lehote 14 kalendárnych dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy predávajúcemu.

Článok VIII. – Alternatívne riešenie sporov

 1. Kupujúci má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu (e-mailom na info@najlacnejsiemeradla.sk), ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z. ARS subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z. Zoznam subjektov ARS je možné nájsť na stránke Ministerstva hospodárstva SR www.mhsr.sk.
 2. Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm.
 3. Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.

Článok XI. – Ochrana osobných údajov

 1. Predávajúci sa zaväzuje, že získané údaje poskytnuté kupujúcim pri objednávaní tovaru, budú slúžiť výlučne pre potreby predávajúceho. Nebudú inak zverejnené, poskytnuté tretej osobe a pod., s výnimkou situácie súvisiacej s distribúciou (oznámenie mena a adresy ) dodania či platobným stykom týkajúceho sa objednaného tovaru – viac o ochrane osobných údajov nájdete na https://najlacnejsiemeradla.sk/ochrana-osobnych-udajov/
Close
Close
Close

Môj košík

Váš nákupný košík je prázdny.

Ísť do obchodu