Ako poznám, že váha, ktorú som práve zakúpil, má platné metrologické overenie (ciachovanie)?

Pri  novo zakúpenej váhe ide o prvotné overenie, preto na váhe nenájdeme slovenskú overovaciu značku.  Informáciu o prvotnom overení nájdeme na výrobnom štítku váhy, alebo v jeho blízkosti.

Všetky metrologické overiteľné váhy uvedené na trh v Európskej únii majú do 19. apríla 2016 na výrobnom štítku, alebo v jeho blízkosti, nálepku s čiernym písmenom M na zelenom pozadí vpísaného do štvorca v minimálnych rozmeroch 12,5 x 12,5 mm.

Taktiež označenie zhody CE, za ktorým nasleduje 2 miestne číslo, ktoré označuje rok prvotného overenia (napr. 15) a štvormiestne číslo, ktoré označuje číslo notifikovanej osoby, ktorá prvotné overenie vykonala (napr. 0122 – NMI – Holandská národná metrológia).

Príklad označenia

Green M

Príklad výrobného štítku s označením

Zelené M na váhe

V súčasnosti platia nové pravidlá označovania váh.
Všetky váhy s metrologickým overením uvedené na trh po 20. apríli 2016 musia byť už označené podľa týchto pravidiel. Písmeno  M na zelenom pozadí bolo nahradené písmenom M s bielym pozadím umiestneným v  obdĺžnikovom ráme min. výšky 5 mm spolu s dvojčíslom, ktorý označuje rok, v ktorom váha prešla procesom posudzovania zhody (prvotným overením).

Príklad nového označenia

Značka CE na váhe

Príklad výrobného štítku s novým označením

M na váhe

Kedy potrebujem následne overiť novo zakúpenú váhu ?

Podľa vyhlášky 210/ 2000 o meradlách a metrologickej kontrole sa platnosť overenia novej váhy počíta odo dňa uvedenia meradla do používania (dátum predaja), ak bolo uvedené do používania v roku overenia, a od začiatku nasledujúceho roka, ak bolo uvedené do používania v roku nasledujúcom po roku overenia.
Doba platnosti overenia váh je 2 roky.

V prípade poškodenia  výrobného štítku, alebo zabezpečovacích značiek  overenie stráca platnosť.

Taktiež v prípade poruchy a po následnej oprave je váhu nutné opäť metrologický overiť.

Kto vykonáva metrologické overenie váh na Slovensku ?

Následné overenie váh vykonáva Slovenská legálna metrológia alebo Slovenský metrologický ústav.

Avšak pred následným overením sa odporúča vykonať servisnú prehliadku, kde sa váha preskúša, prečistí a najustuje (nastaví,  aby vážila presne).

V prípade záujmu Vám servisnú prehliadku a metrologické overenie zabezpečíme.

Prenx s.r.o všetky práva vyhradené.