Chyby pri vážení: Čo všetko má vplyv na (ne)presnosť pri vážení?

V reálnom svete neexistuje presné meranie. Aj keď váženie patrí medzi najpresnejšie fyzikálne meranie, narušiť ho môže veľa rôznych vplyvov. Príčiny chybného váženia sú najčastejšie spôsobené:

  • Samotnou váhou
  • Nesprávnou obsluhou
  • Nesprávnym výberom váhy
  • Okolitým prostredím

Chyby spôsobené váhou

Tieto chyby sú spôsobené opotrebovaním a starnutím materiálov vo váhe. Takisto výrobné nepresnosti, nesprávne softvérové nastavenie a nesprávna justáž váhy môžu mať veľký vplyv na presnosť váhy.

Chyby spôsobené nesprávnou obsluhou

Najčastejšie sú spôsobené neskúsenou obsluhou. Nesprávne zvolený postup pri vážení, nesprávne odčítanie údajov, umiestnenie váhy na krivý povrch, to všetko má výrazný vplyv na presnosť váženia. Tiež preťažovanie váhy okolitými predmetmi, ktoré sa napríklad opierajú o misku váhy, môžu zavážiť.

Nesprávny výber váhy

Jednou z najčastejčích chýb pri vážení je práve nesprávny výber váhy.

Správny výber váhy zohráva pri presnosti váženia veľmi veľkú úlohu.
Maximálna váživosť váhy by nemala byť výrazne vyššia ako sú bežne vážené predmety na prevádzke. Vážením malých predmetov na váhach s veľkou váživosťou stúpa chyba merania, ale tiež naopak, váženie veľkých predmetov na menších váhach môže byť problém z dôvodu nízkej maximálnej váživosti a malého rozmeru vážiacej plochy.

Ďalším kritériom pri správnom výbere váhy by mal byť preto rozmer a druh meraného predmetu. Napríklad na meranie živých zvierat, imobilných pacientov, novorodencov  a podobne je potrebné použiť váhu so špecifickými vlastnosťami. Väčšinou ide o prispôsobenie tvaru a funkcií váhy.

Vplyv okolitého prostredia

Vplyv okolitého prostredia na presnosť váženia je veľmi výrazný. Preto sa musia váhy umiestňovať v miestnostiach a v priestoroch tak, aby boli čo najmenej ovplyvňované vonkajšími vplyvmi, ako je prúdenie vzduchu, vibrácie, vlhkosť, statická elektrina, magnetizmus, ale tiež pred zdrojmi tepla a slnečným žiarením.

Prúdenie vzduchu

Prúdenie vzduchu

Pokiaľ budú váhy umiestnené v prievane alebo pod klimatizačnou jednotkou, budú mať problém ustáliť sa, prípadne môžu indikovať chybné hodnoty. Prúdenie vzduchu spôsobujú tiež vykurovacie telesá alebo veľký rozdiel teplôt váženého predmetu a okolia.

Váhy sa odporúča umiestňovať do rohov miestnosti, keďže tu vzduch prúdi najmenej a čo najďalej od okien, vykurovacích a klimatizačných jednotiek. V prípade váženia predmetu, ktorý má výrazne rozdielnu teplotu ako okolitý vzduch, sa odporúča počkať, kým sa teplota predmetu čo najviac priblíži teplote okolia.

Tip: Ak je váha vybavená krytom, vždy ho otvárajte len na nevyhnutný čas.

Vibrácie

Zdrojom vibrácií môžu byť rôzne stroje a zariadenia, ale tiež komunikácie a samotné budovy. Preto, ak je to možné, váhy je dobré umiestniť čo najďalej od strojov a zariadení vyvolávajúcich vibrácie a tiež komunikácií, teda ciest.
V budovách sa neodporúča umiestniť váhy do stredu miestnosti. Podlaha je tam najpružnejšia a reaguje na rôzne zdroje vibrácií vlastným chvením. Ideálnym miestom pre váhu je roh miestnosti, v blízkosti nosných stien budovy, kde sú konštrukcie najtuhšie.

Vo vysokých budovách sa váhy umiestňujú na nižšie podlažia. Umiestnenie vo vysokých podlažiach môže spôsobovať chyby pri vážení. Môže to byť spôsobené vlastným chvením budovy alebo pohybu budovy zapríčineným vplyvom vetra.

Presné a laboratórne váhy  je vhodné umiestňovať na váhové stoly. Stôl by mal byť stabilný, mal by mať pevnú konštrukciu a nemal by reagovať na bežnú manipuláciu v okolí váhy. Vhodné je aj umiestnenie týchto váh na korkové alebo gumené podložky. Používanie veľmi mäkkých podložiek nie je najlepší nápad, nakoľko môžu spôsobiť  takzvané “tečenie” váhy, kedy sa váha nevie ustáliť. Odčítanie hodnoty z displeja je potom veľmi obtiažne.

Teplota

Teplota má vplyv na niekoľko faktorov. Rozdielna teplota v miestnosti môže spôsobovať prúdenie vzduchu. Takisto rozdielna teplota váženého predmetu a okolitého prostredia spôsobuje prúdenie vzduchu okolo váhy. Veľmi nízka teplota a tiež veľmi vysoká teplota môže zapríčiniť, že váha nebude vážiť presne. Váhu preto používajte len v teplotnom rozmedzí stanovenom výrobcom. Obvyklé rozmedzie je -10 °C  až 40 °C. Záleží na type a prevedení váhy. Váhu neumiestňujte v blízkosti zdrojov tepla alebo na priame slnečné žiarenie.

Analytické  váhy by mali byť umiestnené v miestnostiach s čo najkonštantnejšiou teplotou. Špičkové laboratória udržujú teplotu v miestnosti v rozsahu +/- 1 °C za 12 hodín, čo nie je rozhodne nutné pre bežné použitie. Pôsobenie teploty však nemožno zanedbávať.

Vlhkosť

Pre bežné váhy je dobré zabezpečiť vlhkosť vzduchu v rozmedzí 45 – 60 %. Veľmi nízka vlhkosť (pod 20 %)  môže spôsobovať problémy so statickou elektrinou. To komplikuje ustaľovanie váhy a odčítanie hodnoty, čo je problém najmä pri veľmi presných váhach.

Vysoká vlhkosť zas môže spôsobovať problémy s elektronickými váhami, preto je v priestoroch so zvýšenou vlhkosťou nutné používanie váh so zvýšeným IP krytím. Takisto môže mať za následok ,,nadľahčovanie,, váženého predmetu.Je to tým, že vlhkosť má vplyv na hustotu vzduchu, a tá má vplyv na vážený predmet.

Ako vyplýva z Archimedovho zákona, vážený predmet zjednodušene povedané pláva vo vzduchu a je nadľahčovaný vztlakovou silou, ktorá je závislá na hustote predmetu a hustote vzduchu. Tento vplyv je taktiež viditeľný najmä pri veľmi presných váhach.

Magnetizmus

Kovové telesá s obsahom železa veľmi často fungujú ako feromagnety. Šíria okolo seba magnetické pole, ktoré môžu ovplyvniť mechanizmus váhy. Tento vplyv je najväčší pri veľmi presných váhach.
Váženie kovových telies by sa preto malo vykonávať na nemagnetickej podložke, vyrobenej napr. z hliníka ale zo skla.

Magnetizmus je potrebné zohľadniť aj pri justáži váh. Je vhodné dbať aj na správne závažia. Tie by mali byť vyrobené z nemagnetickej ocele.